វាំងននខ្យល់កំដៅអគ្គិសនីពាណិជ្ជកម្ម

វាំងននខ្យល់កំដៅអគ្គិសនីពាណិជ្ជកម្ម

វាំងននខ្យល់កំដៅអគ្គិសនីពាណិជ្ជកម្ម

វាំងននខ្យល់កំដៅអគ្គីសនីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ម៉ូទ័រពេញថាមពលរក្សាល្បឿនខ្យល់មានស្ថេរភាព ប្រសិទ្ធភាព PTC សម្រាប់កំដៅបន្ត ខ្យល់ខ្លាំងរក្សាទ្វារដែលមើលមិនឃើញ អគ្គីសនី PTC ដែលមិនបញ្ចូលភ្លើង សុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់។